Konya Uyuşturucu Avukatı, Konya Terör Suçları Avukatı, Konya Asliye Ceza Avukatı, Konya Ağır Ceza Avukatı, Konya Gasp Avukatı, Konyat Cinayet Davası Avukatı, Konya Tehdit Hakaret Avukatı, Konya Cinsel Suçlar Avukatı, Konya İcra Avukatı, Konya Tefecilik Suçları Avukatı

Silah sağlama suçu; silahlı örgütlerin faaliyetlerinde kullanılmak üzere bu örgütlere silah üretme, satın alma veya ülkeye sokma suretiyle silah temin etme, örgütsel faaliyet için silah nakletme veya depolama fiillerinin işlenmesiyle vücut bulur. Uygulamada, molotof kokteyli de silah olarak kabul edildiğinden, örgütsel faaliyette kullanılmak üzere molotof kokteyi imal etme, nakletme veya depolama halinde de örgüte silah sağlama suçu oluşur.

Örgüte silah sağlama suçu, 5237 sayılı TCK’nın 315. maddesinde “Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar” bölümünde düzenlenmiş olup 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu m.3 gereği “terör suçu” olarak kabul edilmektedir.

Örgüte Silah Sağlama Suçunun Unsurları

Örgüte silah sağlama suçu, örgüte yardım etme (TCK m.314/3 atfıyla m.220/7) suçunun özel bir görünüm şeklidir. Fail, örgüte silah sağlama suretiyle yardım etmektedir. Kanun, bu özellikli yardım fiilinin vehameti nedeniyle, silah sağlama suçunu özel bir maddeyle ayrıca düzenleyerek daha ağır bir yaptırıma bağlamıştır. Bu nedenle, özel bir norm olan örgüte silah sağlama suçu nedeniyle cezalandırılan fail, genel bir norm olan örgüte yardım etme suçu nedeniyle ayrıca cezalandırılamaz.

Örgüte silah sağlayan failin örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmaması, yani örgüt üyesi olmaması gerekir. Bu durum, silah sağlama suçunun örgüte yardım etme suçunun özel bir görünüm biçimi olmasının zorunlu sonucudur. Örgüt üyesi olan failin örgüte silah sağlaması halinde; fail, TCK m.315’te düzenlenen silah sağlama suçu nedeniyle değil, örgüt üyeliği suçunun yanı sıra olayın özelliğine göre tehlikeli madde bulundurma veya nakletme veya 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından herhangi biri nedeniyle cezalandırılmalıdır.

Örgüte silah sağlama suçunun maddi unsurunu oluşturan seçimlik hareketler şunlardır:

Örgüte silah üretme,
Örgüt için silah satın alma,
Ülkeye silah sokma,
Örgüt için silah nakletme,
Örgüt için silah depolama.
Örgüte silah sağlama suçunun manevi unsuru genel kasttır. Failin örgütsel faaliyette kullanılacağını bilerek suçun maddi unsuru olan yukarıdaki seçimlik hareketlerden herhangi birini icra etmesiyle suç tamamlanır.

5237 sayılı TCK 315. maddesinde düzenlenen suç, örgüte yardımın özel bir şekli olup, Devletin güvenliğine, toprak bütünlüğüne, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçları işlemek amacıyla kurulan silahlı örgütlerin faaliyetlerinde kullanılmak üzere, bunların amaçlarını bilerek üretmek, satın almak ve ülkeye sokmak suretiyle silah, cephane veya nitelik ve nicelik yönünden vahim olan benzeri maddelerin temin edilmesi, nakledilmesi ve depolanması bağımsız bir suç olarak düzenlenmiş ve daha ağır bir yaptırıma bağlanmıştır. Nitekim madde gerekçesinde;

“Madde metninde, silahlı örgüt suçu kapsamına giren örgütlerin faaliyetlerinde kullanılmak üzere silah, cephane veya benzeri maddelerin sağlanmasını, imal veya icat veya bunların naklini veya bu maddelerin hazırlanmasını veya bu maksatla yabancı memleketlerden Türkiye’ye söz konusu maddelerin sokulmasını veya saklanması ve taşınmasını ayrıca cezalandırmaktadır. Suçun manevi unsuru, söz konusu fiillerin, örgütlerin amaçları bilinerek gerçekleştirilmesidir. Söz konusu maddelerin kullanılması suretiyle ve örgütün faaliyeti çerçevesinde çeşitli suçların işlenmesi hâlinde; bu silah ve cephaneyi temin eden kişiler, aslında bu suçların işlenişine yardım eden olarak sorumlu tutulmaları gerekir. Ancak, söz konusu fiiller bu madde kapsamında müstakil bir suç olarak tanımlandığı için, sadece bu suçtan dolayı cezaya hükmetmek gerekecektir” açıklamasına yer verilmiştir. Bu suçun oluşması için failin, örgütün faaliyetlerinde kullanılacağını bilerek “üretmek, satın almak, ülkeye sokmak suretiyle silah temin etmek” veya “nakletmek” ya da “depolamak” şeklinde sayılan, seçimlik eylemlerden birisini gerçekleştirmesi gerekmektedir. Suçun manevi unsuru ise, madde gerekçesinde de belirtildiği üzere söz konusu eylemlerin, örgütün amaçlarını bilerek gerçekleştirilmesi, yani kasttır” ifadelerine yer verilmiştir (Y16CD-K.2018/284).

Örgüte Silah Sağlama Suçunun Cezası (TCK 315)

Örgüte silah sağlama suçunun cezası şu şekildedir:

Silahlı örgütlerin faaliyetlerinde kullanılmak maksadıyla bunların amaçlarını bilerek, bu örgütlere üretmek, satın almak veya ülkeye sokmak suretiyle silah temin eden, nakleden veya depolayan kişi, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır (TCK m.315).

Silah Sağlama Suçu Şikayet Süresi ve Dava Zamanaşımı

Silah sağlama suçu, şikayete tabi suçlar arasında yer almadığından savcılık tarafından resen soruşturulur, bu suçlara dair herhangi bir şikayet süresi yoktur. Kamu davasına şikayetçi olarak müdahil olan herhangi bir kimse varsa bile şikayetten vazgeçme ceza davasının düşmesi sonucunu doğurmaz. Suç, dava zamanaşımı süresine riayet edilmek kaydıyla her zaman ihbar veya şikayet dilekçesi verme suretiyle savcılığa bildirildiğinde soruşturulabilir.

Dava zamanaşımı, suçun işlendiği tarihten itibaren belli bir süre geçtiği halde dava açılmamış veya dava açılmasına rağmen kanuni süre içinde sonuçlandırılmamış ise ceza davasının düşmesi sonucunu doğuran bir ceza hukuku kurumudur. Silah sağlama suçunun dava zamanaşımı süresi 15 yıldır.

Silah Sağlama Suçunda Görevli Mahkeme

Silah sağlama suçu ile ilgili yargılama yapma görevi, ağır ceza mahkemesi tarafından yerine getirilir.